Dydaktyka i tematyka badawcza

Działalność lecznicza

Klinika dysponuje 52 łóżkami, w tym 15 łóżkami dla niemowląt i małych dzieci i 5 stanowiskami przeszczepiania szpiku kostnego. Pozostałe łóżka stanowią bazę dla onkohematologii dziecięcej. Działalność kliniki wspiera Pracownia Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej oraz poradnie: onkologiczna, hematologiczna, skaz krwotocznych, fakomatoz, immunologii klinicznej, pulmonologiczna oraz konsultacyjna.

Rodzice mogą przebywać z dzieckiem przez cały czas leczenia. Działalność Kliniki wobec pacjentów nie ogranicza się wyłącznie do samego szpitala. Od wielu lat organizowane są różnego rodzaju wyjazdy i obozy dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz innymi ciężkimi i przewlekłymi chorobami hematologicznymi. Studenci i lekarze stażyści mogą poszerzać swoje zainteresowania pediatrią w Studenckim Kole Naukowym.

Klinika posiada akredytacje do specjalizacji z pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej.

Dydaktyka

Klinika prowadzi zajęcia z pediatrii dla studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego oraz dla studentów II roku kierunku Optometria. Od 2012 roku zajęcia w Klinice mają również studenci anglojęzyczni (English Division). Zajęcia skupiają się na chorobach układu oddechowego, immunologicznych, onkologicznych i hematologicznych, chorobach rzadkich, stanach zagrożenia życia w pediatrii. Zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego prowadzone są również w poradniach onkologicznej, hematologicznej, fakomatoz, immunologicznej, pulmonologicznej i transplantacji szpiku kostnego oraz w Zakładzie Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej.

Od 1999 roku prowadzone są również zajęcia z pielęgniarstwa pediatrycznego dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Od roku 2005 w Klinice prowadzone są zajęcia z pediatrii dla studentów zagranicznych w ramach programu „Erasmus – Sokrates – Long Life Learning”. W ramach szkolenia podyplomowego w Klinice odbywają staż podyplomowy lub specjalizacyjny absolwenci uczelni medycznych oraz lekarze specjalizujący się w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, transplantologii i medycyny rodzinnej.

Współpraca krajowa i międzynarodowa

PTOHD - Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (w tym: Polska Pediatryczna Grupa ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków, Polska Pediatryczna Grupa ds. Guzów Litych, Polska Pediatryczna Grupa ds. Hematologii nie-onkologicznej, Polska Pediatryczna Grupa ds. Powikłań Infekcyjnych, Polska Pediatryczna Grupa ds. Neuroonkologii, Polska Pediatryczna Grupa ds. Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych, Polska Pediatryczna Grupa ds. Późnych Powikłań)

 • Prof. Jan Styczyński jest członkiem Zarządu Głównego, konsultantem krajowym w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz Przewodniczącym Polska Pediatryczna Grupa ds. Powikłań Infekcyjnych
 • W roku 2002 Klinika organizowała I Zjazd PTOHD
 • W roku 2022 Klinika organizowała XI Zjazd PTOHD

 

EBMT – European Society of Blood and Marrow Transplantation

 • Klinika jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT, European Society of Blood and Marrow Transplantation).
 • W latach 2016-2020 prof. Styczyński był Przewodniczącym Infectious Diseases Working Party EBMT oraz członkiem Zarządu i Komitetu Naukowego EBMT.
 • Klinika organizowała 2 europejskie kursy edukacyjne z powikłań infekcyjnych po transplantacji (w 2017r i 2019r).
 • W 2022 prof. Styczyński był członkiem Komitetu Organizacyjnego 48 Zjazdu EBMT
 • Prof. Styczyński jest wiceprezydentem ECIL (European Conference on Infections in Leukemia), organizacji non-profit, łączącej EBMT, EORTC, ICHS i ELN (2017-2024).

 

Polskie Towarzystwo Immunologii Klinicznej

 • prof. Sylwia Kołtan jest konsultantem krajowym w dziedzinie immunologii klinicznej

 

PTHiT - Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

 • Od 2019r prof. Styczyński jest w Zarządzie Głównym PTHiT i Redaktorem Naczelnym czasopisma „Acta Haematologica Polonica”
 • W 2021-2022 Klinika organizowała 29 i 30 Zjazd PTHiT (po raz pierwszy w Bydgoszczy)

Tematyka badawcza

W Klinice realizowane są następujące tematy badawcze:

 • Choroba nowotworowa u dzieci (biologia, klinika, wyniki leczenia, powikłania)
 • Terapie komórkowe, w tym transplantacja komórek macierzystych
 • Nienowotworowe choroby u dzieci
 • Immunologia kliniczna: wrodzone i nabyte błędy odporności, choroby i zespoły autozapalne
 • Fakomatozy
 • Pediatria ogólna

Habilitacje

 • 2004 – Andrzej Kurylak - Apoptoza indukowana przez leki cytostatyczne jako miara wrażliwości komórek nowotworowych na chemioterapię
 • 2005 – Jan Styczyński - Modulacja odpowiedzi ex vivo na prednizolon w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle mechanizmów steroidooporności
 • 2013 – Sylwia Kołtan - Fenotyp i genotyp komórek NK u dzieci i młodych dorosłych leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej
 • 2021 – Krzysztof Czyżewski - Analiza powikłań infekcyjnych u pacjentów pediatrycznych leczonych z powodu chorób onkologicznych i po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Doktoraty (od 2003)

 • 2003 – Robert Dębski - Ocena układu immunologicznego dzieci z chorobą nowotworową (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2003 – Katarzyna Dylewska - Ocena zachowania się prokalcytoniny oraz interleukiny 6, TNF-alfa i interleukiny 10 u gorączkujących dzieci z chorobą nowotworową w okresie mielosupresji (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2003 – Aldona Katarzyna Jankowska - Ocena aktywności L-asparaginazy u dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2003 – Agnieszka Wojtkiewicz - Dysplazje neuroektodermalne (fakomatozy) ze szczególnym uwzględnieniem nerwiakowłókniakowatości typu 1 - doświadczenia własne (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2004 – Izabela Pałgan - Wybrane czynniki angiogenne (VEGF i bFGF) w niektórych chorobach nowotworowych u dzieci (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2005 – Elżbieta Grześk - Obraz kliniczny i stężenie IL-15, IL-18, INF-gamma u dzieci z zapaleniem oskrzelików (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2007 – Monika Pogorzała - Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci i młodzieży - doświadczenia własne (promotor: dr hab. Andrzej Kurylak)
 • 2007 – Małgorzata Kubicka - Profil diagnostyczny ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci (promotor: dr hab. Jan Styczyński)
 • 2008 – Karolina Dulęba - Terapia alternatywna i uzupełniająca u dzieci z chorobą nowotworową (promotor: dr hab. Jan Styczyński)
 • 2010 – Krzysztof Czyżewski - Mechanizmy oporności komórek białaczkowych na selektywne inhibitory kinazy tyrozynowej (promotor: dr hab. Jan Styczyński, prof. UMK)
 • 2010 – Joanna Szczepanek - Profile ekspresji genetycznej i oporności na cytostatyki w strategii diagnostyczno-terapeutycznej ostrych białaczek limfoblastycznych u dzieci (promotor: dr hab. Jan Styczyński, prof. UMK)
 • 2011 - Agnieszka Jatczak-Gaca - Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci w regionie kujawsko-pomorskim: mega-analiza 50 lat (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2011 - Barbara Tejza - Ocena stanu odżywienia dzieci z chorobą nowotworową (promotor: dr hab. Andrzej Kurylak, prof. UMK)
 • 2012 - Magdalena Piątkowska - Oporność in vitro na cytostatyki w ostrych białaczkach (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2012 - Beata Kołodziej - Analiza wybranych czynników warunkujących odpowiedź komórek nowotworowych na chemioterapię in vitro w eksperymentalnym modelu glejaka mózgu, chłoniaka nieziarniczego i ostrych białaczek (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2012 - Anna Hagner - Ocena zaburzeń w układzie kostnym u dzieci i młodych dorosłych z nerwiakowłókniakowatością typu 1 (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2012 - Monika Richert-Przygońska - Małopłytkowość immunologiczna u dzieci – aspekty kliniczne i patofizjologiczne w świetle współczesnych definicji (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2013 - Beata Kuryło-Rafińska - Determinanty odpowiedzi in vitro na chemioterapię w opornych postaciach ostrych białaczek u dzieci (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2013 - Anna Jaworska-Posadzy - Minimalna choroba resztkowa w ostrych białaczkach u dzieci (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2016 - Ewelina Pukownik - Rekonstytucja układu immunologicznego po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2017 - Anna Dąbrowska - Ocena skuteczności rozpoznań pierwotnych niedoborów odporności w oparciu o standardy i zmodyfikowany model diagnostyczny: doświadczenia własne (promotor: dr hab. Sylwia Kołtan)
 • 2020 - Natalia Bartoszewicz - Znaczenie czynnika wzrostu keratynocytów na przebieg i wyniki transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2020 - Ewa Demidowicz - Wyniki terapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w świetle interkontynentalnych programów terapeutycznych (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2021 - Magata Marjańska - Profil kliniczno-genetyczny osób z nerwiakowłókniakowatością typu 1 (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2022 - Magdalena Dziedzic - Determinanty odpowiedzi klinicznej na zakażenie wirusem Epstein-Barr u dzieci poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2022 - Anna Urbańczyk - Realizacja szczepień ochronnych u dzieci i młodych dorosłych po leczeniu choroby nowotworowej oraz po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (promotor: prof. UMK, dr hab. Sylwia Kołtan)