Prof. dr hab. Jan Styczyński Prorektorem ds. Collegium Medicum UMK na kadencję 2012-2016

Prof. dr hab. Jan Styczyński

W dniu 26 marca 2012 r. prof. Jan Styczyński został wybrany na stanowisko Prorektora ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2012-2016. Profesor Styczyński uzyskał największą liczbę głosów ze wszystkich wybranych 5 prorektorów. Głosowało na niego 186 elektorów.

Sylwetka prof. Jana Styczyńskiego

Prof. dr hab. Jan Styczyński, urodził się w Jabłonowie Pomorskim w 1963 r., jest absolwentem LO nr IV w Toruniu, ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku. Prof. Styczyński jest lekarzem i posiada specjalizacje z zakresu chorób dzieci, transplantologii klinicznej oraz onkologii i hematologii dziecięcej. Doktorat uzyskał w Akademii Medycznej w Bydgoszczy w roku 1996 r. na podstawie rozprawy „Ocena skuteczności bierno-czynnego uodpornienia przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B u dzieci z chorobami nowotworowymi”, habilitację w Collegium Medicum UMK w 2005 r. na podstawie dorobku oraz rozprawy „Modulacja odpowiedzi ex vivo na prednizolon w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle mechanizmów steroidooporności”, tytuł profesora w 2010 r. W roku 2011 ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Od roku 1990 pracuje w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii (do 1997 r.: Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii). Kieruje pracą Oddziału Transplantacji Szpiku od jego powstania w 2003 r. i jest kierownikiem Pracowni Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej od 2007. Był pierwszym Wydziałowym Koordynatorem programu „Erasmus-Socrates” (2005-2006). Posiada kwalifikacje wykładowcy Evidence-Based Medicine, nadane przez Centrum Monitorowania Jakości w Medycynie w Krakowie (2000 r.). W kadencji 2008-2012 r. pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego. Odbył zagraniczne staże naukowe w Hammersmith Hospital w Londynie (stypendium British Council), w Free University w Amsterdamie (stypendium rządu holenderskiego), dwukrotnie w Columbia University w Nowym Jorku. Współpracuje z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Jego główne kierunki działalności naukowej są związane z transplantacją szpiku oraz hematologią i onkologią dziecięcą; dorobek naukowy obejmuje ponad 220 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach i ponad 250 abstraktów zjazdowych. Jest promotorem 7 ukończonych rozpraw doktorskich. Aktywnie działa w grupach roboczych Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku (EBMT). W roku 2010 został nominowany na stanowisko sekretarza Infectious Diseases Working Party w European Blood and Marrow Transplantation Group. Jest jedynym Polakiem, ekspertem w grupie ECIL, ustalającej rekomendacje dla ośrodków europejskich w zakresie postępowania w zakażeniach u pacjentów z chorobami hematologicznymi i poddawanymi transplantacji szpiku. Należy do kilku krajowych i zagranicznych Towarzystw Naukowych (Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, American Society of Hematology, European Blood and Marrow Transplantation Group).

Prof. Jan Styczyński z prof. Małgorzatą Tafil-Klawe, prorektorem ds. Collegium Medicum w latach 2005-2012

Aktywnie uczestniczył w organizowaniu Oddziału Transplantacji Szpiku oraz Pracowni Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej. Organizator współpracy Collegium Medicum z uczniami LO nr VI w Bydgoszczy. Przewodniczył Komisji Wydziałowej ds. reformy strukturalnej i organizacyjnej na kierunku lekarskim.

Jest laureatem Nagrody Ministra Zdrowia, Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nagród Rektora (9-krotnie) oraz nagród krajowych Towarzystw Naukowych (5-krotnie). W roku 2008 uzyskał odznaczenie „Brązowy Medal za Długoletnią Służbę”, nadane przez Prezydenta RP.

Od prawej: prof. Jan Styczyński, prof. Danuta Dziawgo, prof. Andrzej Tretyn (rektor), prof. Włodzisław Duch, prof. Beata Przyborowska, prof. Andrzej Sokala