Jak można dzieciom leczonym w Klinice?

Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

 
Organizacja pożytku publicznego wspierająca dzieci chore na nowotwory z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
24 kwietnia 1989 roku z inicjatywy rodziców, lekarzy i Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstało Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Jego członkami są rodzice i opiekunowie dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, lekarze, pedagodzy, psycholodzy i inne osoby chcące nieść pomoc zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Pomóż dzieciom leczonym w naszej Klinice!

Koło współpracuje z lekarzami oraz podejmuje społeczne inicjatywy i działania na rzecz poprawy warunków leczenia i funkcjonowania placówek onkologii dziecięcej. Współpraca ta dotyczy w szczególności Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK.
Koło wspomaga działalność opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną Oddziału (biwaki w Tleniu, wycieczki dla pacjentów, spotkania z okazji Dnia Dziecka, Świąt Bożego Narodzenia, zakup książek dla dzieci i rodziców, spotkania z rodzicami) oraz udziela pomocy materialnej w zakupie koniecznych leków i finansowaniu zabiegów leczniczych. Doposaża także świetlicę oddziałową w niezbędne materiały, sprzęt i pomoce do zajęć.
Dla realizacji tych celów pozyskuje ludzi dobrej woli, firmy i zakłady pracy. Mogą one w ten sposób wspomóc leczenie dzieci z chorobą nowotworową, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, organizację wypoczynku, pomoc materialną dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalnych - mogą ratować życie dzieciom chorym na nowotwory.
 

Czy można przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz Koła?

Mamy nadzieję, że i w tym roku nie zapomną Państwo o dzieciach, chyba najbardziej poszkodowanych przez los - dzieciach z chorobami nowotworowymi. Leczenie w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego jest wprawdzie bezpłatne, ale stale niezbędne jest wsparcie Kliniki w sprzęt, a rodzin pacjentów w inne rodzaje pomocy:

  • zakup leków w przypadku leczenia ambulatoryjnego (pamiętajmy, że leczenie białaczki trwa blisko 2 lata, z tego około 18 miesięcy w domu)
  • dowóz na cykle leczenia w szpitalu
  • remont pokoju dziecinnego

Te zadania stara się wypełniać Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową w Bydgoszczy przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

Wspomóż Klinikę przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz Koła Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową - to nic (!!!) nie kosztuje

 
Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy podatnik - osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym (PIT-28, PIT-36, PIT-37) pomniejszyć kwotę należnego podatku o darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego, odpowiadającą 1% należnego podatku. Nie trzeba nawet samodzielnie przekazywać tej kwoty - jeśli tylko wyrazisz taką wolę, zajmie się tym Urząd Skarbowy.
Przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego nie zwiększają Państwo wielkości swojego podatku, a tylko decydują, przez kogo ma być wydany.
 

Krok po kroku, czyli... jak to zrobić?

  1. W rocznym zeznaniu podatkowym (np. PIT-36 lub PIT-37) za rok 2017, w rubryce "Numer KRS" podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000114345
  2. W rubryce "Cel szczegółowy 1%" należy wpisać TPD - Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową w Bydgoszczy
  3. Wpisać 1% kwoty należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
  4. Należny do zapłacenia podatek pomniejszamy o wyliczoną kwotę.
  5. Jeżeli nie chcecie pozostawać anonimowi i uzyskać nasze podziękowania, można zaznaczyć tuż obok w formularzu zgodę na przekazanie nam danych podatnika.
  6. I to wystarczy! Resztę załatwi Urząd Skarbowy bez dodatkowych kosztów!
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

ul. Jana III Sobieskiego 10; 85-060 Bydgoszcz
tel./faks 052 322-08-28
Konto bankowe:
PKO BP SA I O.C. Bydgoszcz, nr 87 1020 1462 0000 7002 0018 9001
KRS: 0000114345