Studia w czasach pandemii...

Szanowni e-Studenci! Zmiany, zmiany, zmiany...

Każdy dzień niesie nowe informacje o epidemii, a przy okazji nowe wiadomości o realizacji studiów medycznych. Mamy nowe rozporządzenie MZ, nowe zarządzenie Rektora UMK, nowe wytyczne Dziekana... A my mamy to wdrażać, a wy macie się w takich warunkach uczyć...

Ustalenia ogólne dla wszystkich studentów: Nie przewiduje się (z przyczyn epidemiologicznych i logistycznych) powrotu studentów na uczelnię do końca roku akademickiego. Nie będzie zajęć praktycznych w szpitalu ani w Centrum Symulacji Medycznych (jak planowaliśmy jeszcze kilka dni temu). Wszystkie zaległe oraz konieczne do odrobienia zajęcia będą przeprowadzane zdalnie.

Rok VI

Dziekan zgodził się na to, aby dotychczasowe zajęcia e-learningowe zaliczyć w poczet części zajęć praktycznych. Musimy jednak odrobić pozostałą część praktyczną, włączając zajęcia przeprowadzane w CSM. Głównym celem zajęć praktycznych jest zaliczenie umiejętności procedur przewidzianych indeksem umiejętności praktycznych. Należy pamiętać, że spis umiejętności został wprowadzony przez Ministerstwo i jest częścią procedury uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Dlatego od drugiego tygodnia czerwca przygotujemy na naszej stronie materiały do opracowania i nauczenia się procedur lub zdobycia umiejętności. Muszą być zwalidowane - będą do niech dołączone pytania sprawdzające. Dla Was to tutaj nic nowego. Umiejętności należy zaliczyć do końca czerwca, aby na początku lipca móz przystąpić do Egzaminu Końcowego.

Analogiczny system, jak w pediatrii, został też przyjęty dla chirurgii dziecięcej (a w zasadzie chirurgii).

Jeszcze jedna uwaga dla studentów VI roku - macie zajęcia w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii, ale też w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii (i odwrotnie). Bardzo proszę, aby wszyscy studenci pamiętali o konieczności realizacji zajęć w obu podmiotach.

Rok V

Dotychczasowy e-learning pokrywa część teoretyczną (seminaria) i część części praktycznej i zostanie zaliczony na uzgodnionych wcześniej zasadach. Do zaliczenia części praktycznej wymagane są też m.in umiejętności zebrane w "Karcie zaliczenia umiejętności praktycznych". Musimy zatem wznowić e-learning dla grupy 7 i 8. Od drugiego tygodnia czerwca w internecie pojawią się materiały do opracowania umiejętności praktycznych z pytaniami sprawdzającymi. Muszą być one zaliczone do końca czerwca, bo potem przyjdzie czas na...

Egzamin z przedmiotu Pediatria

Egzamin zostanie przeprowadzony w pierwszej połowie lipca on-line! Termin i godzina zostaną uzgodnione później. Egzamin teoretyczny zachowuje formę testu zawierającego 100 pytań. Egzamin praktyczny zostaje zmieniony na egzamin testowy zawierający 20-30 pytań związanych z trenowanymi umiejętnościami praktycznymi. Ocena końcowa - podobnie jak w klasycznym egzaminie - będzie wypadkową obu ocen.

Usprawiedliwienie

Z uwagi na ciągłe zmiany z góry przepraszamy za wszelkie opóźnienia w realizacji zajęć lub w ich ocenie.

UWAGA: W związku ze zmianami na naszej stronie możłiwe jest, że ktoś ze studentów utraci dostęp do zawartości. Listę studentów konfrontujemy z listą w USOS. Jeżeli są nieścisłości lub nieprawidłowości w działaniu strony, proszę o kontakt na mail: e-klhemonk@cm.umk.pl.

Zespół dydaktyczny Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii