Regulamin dydaktyczny zajęć z pediatrii i regulamin przeprowadzania egzaminu końcowego

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
jednolite studia magisterskie oraz studia I i II stopnia na Wydziale Lekarskim CM UMK
obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

(niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem Studiów UMK w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

 

A. Dane ogólne dotyczące jednostki dydaktycznej i realizowanego przedmiotu:

 1. Nazwa jednostki dydaktycznej:
  Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
  Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
 2. Kierownik zespołu dydaktycznego: prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki
  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
  Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii: lek. Alicja Salamon-Górna
  Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii: dr n. med. Robert Dębski
 3. Nazwa przedmiotu: Choroby dzieci
  kierunek: lekarski
  rok studiów: IV, V, VI
 4. Dyżury nauczycieli akademickich: podane na tablicach informacyjnych w poszczególnych Katedrach

 

B. Forma realizowania przedmiotu:

 1. Rodzaj zajęć dydaktycznych:
  Rok IV: seminaria: 30 godzin, ćwiczenia: 30 godzin
  Rok V: seminaria: 60 godzin, ćwiczenia: 60 godzin
  Rok VI: ćwiczenia: 120 godzin, dodatkowo - wybrana specjalizacja: 180 godzin
 2. Zajęcia dydaktyczne są realizowane zgodnie z tematyką zawartą w sylabusie i rozkładzie zajęć ustalonym przez Kierownika jednostki.
 3. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe: obecność studenta na ćwiczeniach i seminariach jest kontrolowana.
 4. Studenci są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym. Spóźnienia przekraczające 15 min. mogą być traktowane jako nieobecność.
 5. Niezrealizowane zajęcia dydaktyczne z powodu godzin rektorskich nie podlegają odrabianiu, ale przypisane im treści obowiązują przy weryfikacji wiedzy na kolokwium i egzaminie.
 6. Na pierwszych zajęciach Studenci zapoznają się z organizacją zajęć, w tym również z terminami konsultacji z prowadzącym, regulaminem dydaktycznym, zasadami BHP oraz warunkami uzyskania zaliczenia przedmiotu. Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami BHP Student potwierdza własnoręcznym podpisem.
 7. Naruszanie przepisów BHP może spowodować niedopuszczenie lub wykluczenie z zajęć dydaktycznych.
 8. Student ma prawo prowadzenia dyskusji odnośnie poruszanych problemów w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych i podczas konsultacji.
 9. Student powinien okazywać szacunek wobec nauczycieli i innych pracowników Uczelni oraz kolegów i pacjentów, w tym również poprzez odpowiedni do okoliczności strój i godne zachowanie.

 

C. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie całościowej pozytywnej oceny z ćwiczeń i wykładów, których treści są zgodne z efektami kształcenia zawartymi w sylabusie. Ponadto wymagane jest przedstawienie zaliczeń w Karcie umiejętności praktycznych.
 2. Na ćwiczenia i seminaria student zobowiązany jest być przygotowanym merytorycznie z zakresu bieżących zagadnień przewidzianych w planie zajęć: weryfikacja wiedzy studentów odbywa się systematycznie. Formę weryfikacji tej wiedzy omawia prowadzący na pierwszych zajęciach podając szczegółowo treści, terminy i sposób oceniania.

 

D. Forma i warunki zaliczenia końcowego przedmiotu:

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu (zgodnie z punktem C).
 2. Zakres materiału obowiązującego do egzaminu jest zgodny z efektami kształcenia zawartymi w sylabusie i obejmuje treści prezentowane podczas seminariów i ćwiczeń oraz zawarte w zalecanym piśmiennictwie.
 3. Egzaminy pisemne odbywają się 2 razy w roku akademickim: w semestrze zimowym i letnim, w terminach uzgodnionych ze Starostą roku. Termin egzaminu jest podawany do wiadomości studentów co najmniej 2 tygodnie przed danym terminem.
 4. Studenci przystępujący do egzaminu muszą okazać dokument potwierdzający ich tożsamość.
 5. Egzamin końcowy złożony jest z egzaminu praktycznego oraz teoretycznego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest pozytywna ocena z egzaminu praktycznego.
 6. Student może przystąpić do egzaminu praktycznego po zakończeniu zajęć z przedmiotu na V roku studiów. Termin egzaminu uzgadniany jest indywidualnie z egzaminatorem, wybranym w drodze losowania przeprowadzanego z udziałem Starosty roku z uwzględnieniem równego podziału liczby studentów na egzaminatora. Egzamin przeprowadzają nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
 7. Egzamin praktyczny oceniany jest w skali punktowej od 0 do 22 punktów. Ocena dokonywana jest w następującym zakresie:
  • nawiązanie kontaktu z pacjentem i postawa wobec pacjenta i rodziców (0 - 2 pkt.)
  • badanie podmiotowe (0 - 4 pkt.)
  • badanie przedmiotowe (0 - 4 pkt.)
  • planowanie i uzasadnienie postępowania diagnostycznego oraz interpretacja wykonanych badań dodatkowych (0 - 4 pkt.)
  • przedstawienie diagnostyki różnicowej objawów oraz zaproponowanie i uzasadnienie rozpoznania (0 - 4 pkt.)
  • zaplanowanie postępowania terapetycznego z oceną rokowania (0 - 4 pkt.)
 8. Warunkiem zaliczenia egzaminu praktycznego jest uzyskanie min. 56% maksymalnej liczby punktów (13 punktów), przy czym w żadnym z powyższych zakresów nie można uzyskać 0 punktów.
 9. Egzamin teoretyczny ma formę testu wyboru w liczbie 100 pytań zawierających 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Co najmniej 50% pytań pochodzi z puli dotychczasowych pytań Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Czas trwania egzaminu wynosi 120 minut.
 10. Wyniki są ogłaszane najpóźniej w ciągu pięciu dni od przeprowadzonego egzaminu.
 11. Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana w sposób zapewniający anonimowość studenta, także dla egzaminatora. Odtajnienie danych osobowych studentów odbywa się po ogłoszeniu wyników wg numerów kodowych studentów, w obecności wybranego Studenta.
 12. Minimalny próg procentowy dla zaliczenia testowej części egzaminu wynosi 56%.
 13. Po zakończeniu egzaminu testowego, student ma prawo w ciągu 24 godzin złożyć osobie prowadzącej egzamin pisemne zastrzeżenie, co do poprawności merytorycznej pytań testowych lub błędów drukarskich. Zgłoszone zastrzeżenia zostaną zweryfikowane przed ogłoszeniem wyników. Przy uznaniu zgłoszonego zastrzeżenia, zastrzeżone pytania testowe będą pomijane, co obniży liczbę możliwych do uzyskania punktów.
 14. W ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Student − w obecności nauczyciela akademickiego − ma prawo wglądu do swej pracy i do karty odpowiedzi.
 15. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną wyniku egzaminu praktycznego (waga 0,3) i testowego (0,7), tj. wynik egzaminu praktycznego stanowi 30% wyniku końcowego. Wynik końcowy z przedmiotu obliczany jest wg wzoru:
  Wynik końcowy (%) = 0,3 x wynik (%) z egzaminu praktycznego + 0,7 x wynik (%) z egzaminu testowego.
 16. Przeliczenie uzyskanego wyniku na skalę ocen przedstawiają się następująco:
  • < 56% lub niezaliczony egzamin praktyczny lub niezaliczony egzamin testowy - niedostateczny
  • 56% - 67% - dostateczny
  • 68% - 75% - dostateczny +
  • 76% - 83% - dobry
  • 84% - 91% - dobry +
  • 92% - 100% - bardzo dobry
 17. Student, który nie zdał egzaminu ma prawo przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego:
  • w postaci egzaminu praktycznego i teoretycznego ustnego dla studentów, którzy nie przystąpili bądź nie zdali egzaminu praktycznego w I terminie;
  • w formie egzaminu teoretycznego ustnego dla studentów, którzy zdali egzamin praktyczny, a nie przystąpili bądź nie zdali egzaminu testowego w I terminie.
 18. Egzamin poprawkowy, zarówno praktyczny, jak i teoretyczny, przeprowadzają samodzielni pracownicy naukowi Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii oraz Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Zdający przydzielani są losowo do egzaminatorów z zachowaniem równej liczby zdających na egzaminatora.
 19. Część teoretyczna ustna egzaminu poprawkowego składa się z zestawu 3 pytań, losowanego z puli zestawów przygotowanych przed egzaminem. Końcowy wynik egzaminator zapisuje w skali przedstawionej w tabeli poniżej:
  • niedostateczny (do obliczenia końcowego wyniku przyjmuje się 0%)
  • dostateczny (do obliczenia końcowego wyniku przyjmuje się 60%)
  • dostateczny + (do obliczenia końcowego wyniku przyjmuje się 70%)
  • dobry (do obliczenia końcowego wyniku przyjmuje się 80%)
  • dobry + (do obliczenia końcowego wyniku przyjmuje się 90%)
  • bardzo dobry (do obliczenia końcowego wyniku przyjmuje się 100%)
 20. Końcowa ocena z egzaminu poprawkowego obliczana jest analogicznie do oceny z I terminu.
 21. Na wniosek Studenta w uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyznaczyć tzw. egzamin komisyjny.
 22. Podczas egzaminu testowego zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń umożliwiających wizualną rejestrację tekstów egzaminacyjnych lub porozumiewanie się z innymi osobami na odległość. Zachowanie Studenta wskazujące na posiadanie pomocy lub urządzeń, o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej i może powodować skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
 23. Na wniosek studenta, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan może w uzgodnieniu z egzaminatorem wyznaczyć dodatkowy termin, jeżeli student uprawdopodobni, że nieprzystąpienie przez niego do egzaminu nastąpiło bez jego winy, który traktuje się jako składany w I terminie. Wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.
 24. Jeżeli opisana sytuacja dotyczy egzaminu w sesji zimowej, student podchodzi do egzaminu przeprowadzanego w sesji letniej. Jeżeli opisana sytuacja dotyczy egzaminu w sesji letniej, student zdaje egzamin w trybie opisanym powyżej dla egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem, że jest to egzamin składany w I terminie.
 25. Niezgłoszenie się na egzamin podlega zapisom Regulaminu Studiów (rozdział VIII, § 36 pkt. 6).

 

E. Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych lub zajęć niezaliczonych z innych powodów:

 1. Niedozwolone jest opuszczenie zajęć z przyczyn nieusprawiedliwionych, toteż nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniu uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego.
 2. Nieobecność na zajęciach dydaktycznych należy usprawiedliwić w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub bezpośrednio po ustąpieniu jej przyczyny. Niespełnienie danego warunku skutkować będzie brakiem zaliczenia zajęć i wpłynie na brak zaliczenia przedmiotu.
 3. Nieobecność z przyczyn zdrowotnych wymaga zaświadczenia lekarskiego, a w przypadkach losowych - udokumentowanego stosownego potwierdzenia.
 4. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone, przez co nie zwalnia studenta od zaliczenia materiału w czasie możliwie najkrótszym.
 5. Usprawiedliwienia dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący dane zajęcia, u którego student zobowiązany jest złożyć podczas dyżuru dydaktycznego, kopię zwolnienia lekarskiego, podając oryginał do wglądu.
 6. Ćwiczenia i seminaria należy odrobić w formie i terminach wyznaczonych przez kierownika dydaktycznego. Niedopuszczalne jest odrabianie zajęć z inną grupą studencką, jeśli w tym samym czasie Student odbywa inne planowe zajęcia.
 7. Nieodrobienie zajęć uniemożliwia przystąpienie do kolokwium/zaliczenia/egzaminu.

 

F. Zalecane piśmiennictwo:

 • Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec, (red.) Pediatria, tom 1-2, Warszawa 2006, wydanie III (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL;
 • Pediatria – Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego, red. Anna Dobrzańska i Józef Ryżko, Urban i Partner 2005;
 • J.J. Pietrzyk, H. Szajewska, J. Mrukowicz (red.): ABC zabiegów w pediatrii, Medycyna Praktyczna 2010;
 • Anna Obuchowicz (red.) – Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, PZWL 2010 r.

 

G. Ogólne i szczegółowe przepisy BHP wymagane podczas realizacji procesu dydaktycznego w jednostce:

 1. Studenci przed przystąpieniem do zajęć mają obowiązek pozostawiać odzież wierzchnią w szatni oraz bezwzględnie wyłączyć telefony komórkowe.
 2. Studentów zobowiązuje się do posiadania i zakładania stroju ochronnego, wynikającego ze specyfiki danej jednostki (czysty fartuch, zmienne obuwie) i zaopatrzenie się w drobny sprzęt medyczny (stetoskopy, latarki, miara centymetrowa przynajmniej jedna na podgrupę).
 3. Podczas zajęć dydaktycznych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie czystości, zakaz spożywania pokarmów, palenia tytoniu, pozostawania pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających i używania ognia. Student nie stosujący się do tych zaleceń zostanie relegowany z zajęć.
 4. Na zajęciach dydaktycznych zabrania się wykonywania zdjęć i/lub nagrywania zajęć dydaktycznych bez zgody wykładowcy przy użyciu aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego wyposażonego w aparat fotograficzny i/lub kamerę. Obowiązuje również zakaz używania urządzeń rejestrujących wyłącznie dźwięk (np. dyktafonów).
 5. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ ponosi student.
 6. W czasie zajęć studentowi nie wolno, bez wiedzy asystenta, opuszczać miejsca wyznaczonego rozkładem zajęć dydaktycznych. Samowolne oddalenie się z zajęć może być traktowane jako nieobecność na zajęciach.
 7. W przypadku jakichkolwiek zagrożeń lub wypadków w trakcie zajęć, student zobowiązany jest powiadomić osobę prowadzącą.

 

H. Sposób upublicznienia informacji w jednostce:

 1. Wszystkie informacje organizacyjne dotyczące procedur kształcenia w zakresie chorób dzieci są umieszczone na stronie internetowej uczelni w linku jednostki oraz na tablicach informacyjnych w Katedrach.
 2. Korespondencja ze studentami uczelni odbywa się poprzez adresy mailowe utworzone na serwerze uczelni.

 

I. Informacja o kole naukowym:

 • Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
  SKN Gastroenterologiczne (opiekun: dr n. med. Monika Parzęcka)
 • Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  SKN Pediatrii, Hematologii i Onkologii (opiekun: dr n. med. Monika Richert-Przygońska, dr n. med. Krzysztof Czyżewski)

 

Bydgoszcz, 31 sierpnia 2018 r.