Powitanie

Nowy budynek Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 052 585 4860, 052 585 4067
faks 052 585 4087, 052 585 4867

e-mail: klhemonk@cm.umk.pl, hematonko@by.home.pl

Egzamin praktyczny dla V roku, edycja zimowa (grupy 1-5)

Obowiązek przeprowadzenia egzaminu praktycznego został na nas nałożony kilka lat temu (w przeszłości egzamin z pediatrii składał się nawet z trzech części: praktycznej, testowej i ustnej). Ocena z egzaminu praktycznego ma stanowić 30% oceny końcowej z pediatrii. Przeprowadzenie egzaminu zostało zapisane w regulaminie dydaktycznym zatwierdzonym przez Dziekana i Samorząd Studencki. Zaznaczamy, że niezaliczenie egzaminu praktycznego jest równoznaczne z niezaliczeniem całego egzaminu z pediatrii.

Egzamin z pediatrii

Egzamin testowy z pediatrii dla studentów, którzy zakończyli blok w I semestrze, odbędzie się 13 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 11:00 w audytorium w budynku Biblioteki CM.

Prosimy o punktualne przyjście na godzinę 11:00, przyniesienie przyborów do pisania (mile widziany także ołówek i gumka). Prosimy nie przynosić dodatkowych toreb, zeszytów itd. Podczas wejścia na salę sprawdzane będą dowody tożsamości ze zdjęciem (ID, indeks, legitymacja itp.). Dla przystapienia do egzaminu wymagane jest zaliczenie zajęć z pediatrii oraz zaliczenie egzaminu praktycznego. W razie problemów lub wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem Kliniki (tel. 052 585 4860). Karty odpowiedzi opisane będą numerami indeksów. Wyniki sygnowane numerami indeksów zostaną opublikowane na stronie Kliniki.

Egzamin, zgodnie z regulaminem, zawiera 100 pytań testowych, a czas jego rozwiązywania wynosi 120 minut (zakończenie zależne od godziny rozpoczęcia). Studenci zapisani na powyższy termin, którzy nie stawią się na egzamin, otrzymują automatycznie ocenę niedostateczną (o ile w czasie przewidzianym regulaminem nie usprawiedliwią swojej nieobecności).

Przypominamy też, że egzamin ma wyłącznie postać testową i jest to oficjalny, pierwszy termin egzaminu. Osoby, które nie zdadzą egzaminu, otrzymają ocenę niedostateczną i będą musiały podchodzić do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej (wyłącznie w formie ustnej).

Nasza Klinika wyróżniona przez studentów!

Bardzo miło nam oznajmić, że studenci VI roku English Division przyznali nam wyróżnienie jako najlepszej jednostce klinicznej. Jest nam bardzo miło, że nasz wysiłek wkładany w edukację studentów spotkał się z uznaniem.

Bardzo dziękujemy!

Studenci V roku! Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w Toruniu.

Na zajęcia z pediatrii w Toruniu studenci docierają transportem publicznym - mogą otrzymać zwrot kosztów podróży.

W tym celu prosimy jedną osobę z grupy, aby przed wyjazdem zgłosiła się do Dziekanatu (pokój nr 10) po odbiór delegacji (zostanie wypisana na miejscu). Do delegacji zostanie dołączona tabela do rozliczenia. Proszę nie wyrzucać biletów.

Na zajęciach w Toruniu konieczne jest potwierdzenie przez prowadzącego zajęcia obecności studentów.

Po powrocie, tabelę do rozliczenia, listę obecności i bilety należy potwierdzić w Dziekanacie (pokój numer 6) i oddać do pokoju nr 10 (pani Katarzyna Rutkowska).

W razie pytań, proszę zwracać się do sekretariatu Kliniki lub do Dziekanatu (p. Katarzyna Rutkowska, tel. 3398).

Materiały dla studentów do pobrania

Ważna informacja dla studentów! Prezentacje można pobrać z naszej strony.

Ze względów bezpieczeństwa i szanując prawa autorów do ich pracy, przed pobraniem należy potwierdzić respektowanie zasad korzystania z prezentacji i podać (jeśli będzie o to pytanie) hasło. O hasło to studenci mogą pytać w sekretariacie Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Będzie ono co jakiś czas zmieniane. Proszę o zrozumienie i zachęcam do korzystania z prezentacji w dziale "Dla studentów".

Subskrybuj Strona Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii RSS