Dziękujemy i czekamy na Twoją pomoc!

Wielkie podziękowania dla ofiarodawców i wszystkich ludzi wielkiego serca, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK.

Dziękujemy w imieniu Dzieci wszystkim, którzy przekazali w ubiegłym roku część swojego podatku za rok 2016 na rzecz Koła Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Mamy nadzieję, że i w tym roku nie zapomną Państwo o nas. Leczenie choroby nowotworowej jest wprawdzie bezpłatne, ale wiele rodzin nie jest w stanie udźwignąć kosztów leczenia ambulatoryjnego, remontu pokoju chorego dziecka lub wyjazdu na wycieczkę pod okiem personelu medycznego. Nie ustajemy w wysiłkach, by ciężko doświadczonym przez los dzieciom pomóc cieszyć się dzieciństwem. Wy również sprawiacie, że jest to możliwe.

W tym roku także liczymy na Waszą pomoc!

Powitanie

Nowy budynek Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 052 585 4860, 052 585 4067
faks 052 585 4087, 052 585 4867

e-mail: klhemonk@cm.umk.pl, hematonko@by.home.pl

Egzamin z pediatrii

Egzamin testowy z pediatrii dla studentów, którzy zakończyli blok w II semestrze, odbędzie się 22 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 11:00 w audytorium w budynku Biblioteki CM.

Prosimy o przyjście na godzinę 11:00, przyniesienie przyborów do pisania (mile widziany także ołówek i gumka). Prosimy nie przynosić dodatkowych toreb, zeszytów itd. Podczas wejścia na salę sprawdzane będą dowody tożsamości ze sdjęciem (ID, indeks, legitymacja itp.). Dla przystapienia do egzaminu wymagane jest zaliczenie zajęć z pediatrii. W razie problemów lub wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem Kliniki (tel. 052 585 4860). Karty odpowiedzi opisane będą numerami indeksów. Wyniki sygnowane numerami indeksów zostaną opublikowane na stronie Kliniki.

Egzamin zawiera 120 pytań testowych i zgodnie z regulaminem egzaminu, czas jego rozwiązywania wynosi 150 minut (zakończenie zależne od godziny rozpoczęcia). Studenci zapisani na powyższy termin, którzy nie stawią się na egzamin, otrzymują automatycznie ocenę niedostateczną (o ile w czasie przewidzianym regulaminem nie usprawiedliwią swojej nieobecności).

Przypominamy też, że egzamin ma wyłącznie postać testową i jest to oficjalny, pierwszy termin egzaminu. Osoby, które nie zdadzą egzaminu, otrzymają ocenę niedostateczną i będą musiały podchodzić do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej (wyłącznie w formie ustnej).

Wyniki egzaminu z pediatrii dla studentów V roku (8 lutego 2018)

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminu z chorób dzieci, który odbył się 8 lutego 2018 roku.

W egzaminie wzięło udział 105 studentów. Test zawierał 120 pytań. Najlepszy wynik to 110 punktów (91,7%), najgorszy to 71 punktów (59,2%). Do zaliczenia testu wymagane było udzielenie minimum 67 prawidłowych odpowiedzi (56% zadań). Skala ocen z egzaminu jest zawarta w załączniku do regulaminu zajęć z pediatrii (regulamin egzaminu z pediatrii).

 

Odrabianie zajęć z pediatrii - studenci V i VI roku

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest odrobienie wszystkich nieobecności!

Nieobecności na ćwiczeniach i seminariach są traktowane jednakowo, tzn. osoba, która w danym dniu opuściła tylko seminarium, i tak musi odrobić zajęcia. Zgodnie z regulaminem ogólnym studiów w CM UMK nieobowiązkowe są jedynie wybrane wykłady, a obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa.

Osoby, które muszą odrobić zajęcia z pediatrii (zaznaczam, że zgodnie z regulaminem można odrobić jedynie usprawiedliwione obecności), mogą to zrobić wyłącznie w dniach wolnych od zajęć  (niedopuszczalne jest opuszczanie jednych zajęć w celu odrobienia innych). W praktyce na odrabianie pozostają jedynie dni między świętami w grudniu (27-29 grudnia 2017) i w czasie przerwy semetralnej (29 stycznia - 6 lutego 2018). Nie przewiduje się odrabiania zajęć na dyżurach lub w dni wolne od pracy. W szczególnych sytuacjach można odrabiać zajęcia w innych godzinach (ale tylko po ustaleniu z sekretariatem Kliniki i za zgodą lekarza prowadzącego zajęcia).

W celu odrobienia zajęć proszę skontaktować się telefonicznie lub osobiście z sekretariatem Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Po sprawdzeniu list obecności i potwierdzeniu możliwości odrobienia zajęć, przydzielony zostanie asystent, u którego zajęcia będą realizowane (w pierszej kolejności będzie to sasystent, którego zajęcia zostały opuszczone). Odrabianie zajęć odbywa się w godzinach przedpołudniowych na zasadzie opracowania pacjenta/przypadku.

 

Zmiana lokalizacji Zakładu Onkologii Klinicznej...

Uprzejmie informujemy, że od 25 sierpnia 2017 roku Zakład i Pracownia Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej funkcjonuje w nowym miescu - w budynku przy ulicy Jurasza ("wieżowiec") na 5. piętrze. Numery telefonów pozostają bez zmian.

Nasza Klinika wyróżniona przez studentów!

Bardzo miło nam oznajmić, że studenci VI roku English Division przyznali nam wyróżnienie jako najlepszej jednostce klinicznej. Jest nam bardzo miło, że nasz wysiłek wkładany w edukację studentów spotkał się z uznaniem.

Bardzo dziękujemy!

Studenci V roku! Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w Toruniu.

Na zajęcia z pediatrii w Toruniu studenci docierają transportem publicznym - mogą otrzymać zwrot kosztów podróży.

W tym celu prosimy jedną osobę z grupy, aby przed wyjazdem zgłosiła się do Dziekanatu (pokój nr 10) po odbiór delegacji (zostanie wypisana na miejscu). Do delegacji zostanie dołączona tabela do rozliczenia. Proszę nie wyrzucać biletów.

Na zajęciach w Toruniu konieczne jest potwierdzenie przez prowadzącego zajęcia obecności studentów.

Po powrocie, tabelę do rozliczenia, listę obecności i bilety należy potwierdzić w Dziekanacie (pokój numer 6) i oddać do pokoju nr 10 (pani Katarzyna Rutkowska).

W razie pytań, proszę zwracać się do sekretariatu Kliniki lub do Dziekanatu (p. Katarzyna Rutkowska, tel. 3398).

Materiały dla studentów do pobrania

Ważna informacja dla studentów! Prezentacje można pobrać z naszej strony.

Ze względów bezpieczeństwa i szanując prawa autorów do ich pracy, przed pobraniem należy potwierdzić respektowanie zasad korzystania z prezentacji i podać (jeśli będzie o to pytanie) hasło. O hasło to studenci mogą pytać w sekretariacie Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Będzie ono co jakiś czas zmieniane. Proszę o zrozumienie i zachęcam do korzystania z prezentacji w dziale "Dla studentów".

Plan zajęć w internecie!

Od listopada 2012 roku studenci Wydziału Lekarskiego mogą sprawdzić plan zajęć w internecie na tej stronie.

Jest to oficjalna wersja planu, ale zastrzegamy sobie zmiany wynikające z przyczyn losowych.

Nasza lokalizacja

Subskrybuj Strona Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii RSS